Mala Avadalelya kahi Bal(?)Kavita


Vinda Karandikar Mangesh Padgaonkar
Aatpaat Nagarat Adalabadal
Bhutaval Adam Tadam
Bhimache JevaNa Bichari Chimani
Bataram Firaki
Dolyanchi Katha Gundorao Gadbade
Don Pari Gal
Gundu ani Chendu God Hasa Kadubai
Khurchi ani Stool Khar ki Kaay
KumbhakarNa Khau
Mejavani Maskari
Ranichi Bag Omlet
Untavarcha ShahaNa  

Main Page